Föreningens syfte

Attackbasen Uråsa söder om Växjö. Är ett exempel vad vi inom SMHS arbetar med.

FÖRENINGENS SYFTE

    Smålands Militärhistoriska Sällskaps uppgift skall vara:

att värna om och vårda det militärhistoriska

kulturarvet och föra detta vidare till kommande generationer.

att väcka intresse för den militärtekniska historien

dess utveckling då, nu och i framtiden.

att dokumentera den militärhistoriska utvecklingen

som skett och fortgår inom det Svenska försvaret.

att samla in och ta emot depositioner och gåvor

av militärteknisk materiel, utrustning och dokument, bevara, vårda, underhålla och dokumentera de samlingar som ingår i föreningen Smålands Militärhistoriska Samlingar.

att visa föreningens samlingar för allmänheten

i det tekniska och historisk sammanhang där föremålen har haft sin plats i organisationen.

att vara en naturlig del av det Svenska försvarets

historia och dess tekniska utveckling.

att efter bästa förmåga deltaga i arbetsdagar, uppvisningar

och övriga sammankomster som organiser av föreningen Smålands Militärhistoriska Sällskap. De förband som föreningen Smålands Militärhistoriska Samlingarna i första hand skall arbeta med är:

Fo 16, Fo 17, Fo 18, I 7, I 11, I 11 K, I 12, I 21, K4, A 6, Ing 2, FarbS, AmröjS, MFS, UhregS, KT 4, MFC i Växjö, F 12 samt krigsflygbaserna i Småland.

De nämnda förbanden gäller dess utbildningsorganisation men även de krigsförband som respektive nämnda organisation skulle sätta upp och ha organisationsansvar för.

Stadgar för föreningen

Smålands Militärhistoriska Sällskap

§ 1

FÖRENINGENS SYFTE

Smålands Militärhistoriska Sällskap (SMHS) uppgift skall vara:

att värna om och vårda det militärhistoriska kulturarvet och föra detta vidare till kommande generationer.

att dokumentera den militärhistoriska utvecklingen som skett och fortgår i Småland och Öland.

att vara en naturlig del av det Svenska militära kulturarvet.

att efter bästa förmåga deltaga i arbetsdagar, uppvisningar och övriga sammankomster som organiser av föreningen Smålands Militärtekniska Sällskap.

att stödja Stiftelsen Smålands Militärhistoriska Samlingar (SSMHS) med praktiska arbeten, insamlande av föremål.

att ideellt främja och ekonomiskt stödja SSMHS.

§ 2

MEDLEMSKAP

Medlemskap står öppet för enskilda personer som av sammanslutningar, företag mm som är intresserad av föreningens verksamhet, syfte och godtar dess stadgar.

§ 3

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften bestäms av årsmötet.

§ 4

RÖSTRÄTT

Medlem äger rösträtt vid allmänna sammankomst. Omröstning och val sker öppet om ej annat önskas. Vid lika röstetal äger ordförande utslags­röst.

§ 5

STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordfö­rande och sex ledamöter.

Styrelsen utses på årsmötet.

Stiftelsens ordförande är självskriven ledamot i styrelsen.

Tre styrelseledamöter väljs varje år för en tid av två år.

Ordförande för ett år väljs av årsmötet. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal vid omröstning inom styrelsen gäller den mening som biträds av sammanträdets ordförande.

§ 6

ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet på dag som bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall ske minst fjorton dagar före mötes­dagen.

Räkenskaperna skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna se­nast tre veckor före årsmötesdagen.

Räkenskapsåret lika med kalenderår.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ledamöter som på kallelse infunnit sig på mötet.

Vid årsmötet skall följande ärende förekomma:

Val av ordförande jämte sekreterare för mötet

Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Fastställande av mötets behöriga utlysande

Föredragning av styrelsens årsberättelse

Föredragning av bokslutet

Föredragning av revisorernas berättelse

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Val av ordförande på ett år

Val av tre styrelseledamöter på två år

Val av tre revisorer på ett år var av en sammankallande

Val av valberedning om minst två personer på ett år var av en sammankallande

Val av övriga funktionärer, om behov föreligger

Beslut om medlemsavgift för kommande år

Övriga frågor

§ 7

STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två föreningsmöten varav ett ordinarie årsmöte och därvid biträdas av minst två tredjedels majoritet av de röstberättigande.

§ 8

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

Beslut om föreningens upplösande och disposition av föreningens till­gångar och samlingar skall fattas vid två på varandra följande möten var av ett skall vara ordinarie årsmöte och biträdas av minst tre fjärdedels majoritet av de röstberättigande. Om Smålands Militärhistoriska Sällskap upphör skall föreningens tilgångar hanteras enligt följande: Föreningens ekonomiska tillgångar skall iförsta hand skänkas till Stiftelsen Smålands Militärhistoriska Samlingar, i andra hand till något pågående militärhistoriskt projekt som beslutas av mötet.