Byggnads- och reparationsberedskapen • BRB

Byggnads- och reparationsberedskapen beskrivs så här i förordningen om byggnads- och reparationsberedskapen (1989:205):

"1 § Byggnads- och reparationsberedskapen är en beredskapsorganisation som har till uppgift att utföra nybyggnads-, reparations- och röjningsarbeten för totalförsvaret.

Byggnads- och reparationsberedskapen skall vara verksam under krig och, om regeringen beslutar det, vid krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig."

Organisation

Byggnads- och reparationsberedskapen organiserades av försvarsmakten. Cheferna och deras kontor var militära. För arbetet kontrakterades företag inom exempelvis bygg- och maskinbranschen. Försvarsmakten tillhandahöll "de maskiner och arbetsredskap som inte kan ställas till förfogande av företagen eller beställarna" (1989:205).

Krigsmän?

Byggnads- och reparationsberedskapen leddes av försvarsmakten. Uppgiften var att utföra arbeten för totalförsvaret. Själva arbetet utfördes av kontrakterade civila företag och civil arbetskraft, eventuellt med av försvarsmakten tillhandahållna arbetsredskap.

Förordning (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen

Författningen är upphävd, se Fakta & Historik.

1 § Byggnads- och reparationsberedskapen är en beredskapsorganisation som har till uppgift att utföra nybyggnads-, reparations- och röjningsarbeten för totalförsvaret.

Byggnads- och reparationsberedskapen skall vara verksam under krig och, om regeringen beslutar det, vid krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.

Organisation

2 § Byggnads- och reparationsberedskapen skall omfatta byggbranschen och vara uppbyggd av bygg-, maskin-, installations- och konsultföretag genom avtal eller andra överenskommelser med staten.

3 § I fred skall Försvarsmakten i samverkan med berörda myndigheter sluta överenskommelse med så många företag som möjligt av de slag som anges i 2 § samt organisera och förbereda byggnads- och reparationsberedskapens verksamhet. Förordning (1994:652).

Ändrad gm SFS 1994:652, ikraft 1994-07-01

4 § Chef för byggnads- och reparationsberedskapen är chefen för väg- och vattenbyggnadskåren, om inte regeringen beslutar annat. Till hans hjälp skall det finnas ett centralkontor. Chefen och centralkontoret ingår i Försvarsmakten. Förordning (1994:652).

Ändrad gm SFS 1994:652, ikraft 1994-07-01

5 § Byggnads- och reparationsberedskapen leds på högre regional nivå av en regionchef. Till hans hjälp finns ett regionkontor. Chefen och regionkontoret ingår i Försvarsmakten.

Byggnads- och reparationsberedskapen leds på lägre regional nivå av en lokalchef. Till hans hjälp finns ett lokalkontor. Chefen och lokalkontoret ingår i Försvarsmakten. Förordning (1994:652).

Ändrad gm SFS 1994:652, ikraft 1994-07-01

6 § Personalen vid centralkontoret samt region- och lokalkontoren skall krigsplaceras där.

7 § Som hjälp åt region- eller lokalcheferna får Försvarsmakten anlita företag som har personal krigsplacerad i region- eller lokalkontoren. Förordning (1994:652).

Ändrad gm SFS 1994:652, ikraft 1994-07-01

Verksamhet

8 § Byggnads- och reparationsberedskapens resurser skall fördelas på de arbeten som beställarna inom totalförsvaret anmäler behov av. Fördelningen skall beredas av särskilda samordningsorgan och beslutas av den myndighet Försvarsmakten efter samråd med Krisberedskapsmyndigheten bestämmer. Förordning (2002:496).

Ändrad gm SFS 1994:652, ikraft 1994-07-01

Ändrad 2002-06-11 gm SFS 2002:496, ikraft 2002-07-01

9 § Myndigheter som har hänvisats till företag för att få arbeten utförda skall tillhandahålla ritningar och arbetsbeskrivningar samt kontrollera och betala eller säkerställa ersättning för utförda arbeten om inte annat har överenskommits. Dessa myndigheter skall i övrigt bistå företagen med materielanskaffning och transporter samt i förläggnings- och underhållsfrågor.

10 § Försvarsmakten skall tillhandahålla de maskiner och arbetsredskap som inte kan ställas till förfogande av företagen eller beställarna. Förordning (1994:652).

Ändrad gmSFS 1994:652 , ikraft 1994-07-01

Verkställighetsföreskrifter

11 § Försvarsmakten får efter samråd med de berörda myndigheterna meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1994:652).

BRB Frivt m 46.JPG

Frivilligtecken m/46 för BRB-förband. Sys på vapenrockens vänstra bröst.

IMG_7958.JPG

Tilläggstecken