SJUKHUS

Det äldsta garnisonssjukhuset i Sverige var det i Stockholm. Till en början hade det gemensam styrelse med Karolinska institutet, men fick 1829 en egen direktion. Under åren 1898 1906 hörde sjukhuset till Svea Trängbataljon. Från 1906 låg det under fjärde arméfördelningen. Med tiden gavs även civila patienter vård på garnisonssjukhuset; detta naturligtvis efter överenskommelse. År 1958 lades garnisonsjukhuset i Stockholm ned och landstinget övertog patienterna. På slutet hade de flesta patienter på garnisonssjukhuset varit civila. Den utveckling som här antytts för garnissonssjukhuset i Stockholm har i stort sett även varit aktuell för de övriga garnisonssjukhusen.

Krigssjukhusen upprättades med stöd av en lag om sjukhusvård vid krig eller krigsfara (1939:310 med kompletterande föreskrifter 1939:581, 634). Upprättandet av krigssjukhus ingick i 1937 års krigssjukvårdsplan. Krigssjukhusen var underställda Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse. Krigssjukhusen demobiliserades vid krigsslutet.

Garnisonssjukhuset i Eksjö 1923 1958