Minförsåt 1

Konstruktion och funktion

Minförsåt 1 består av försåttändare 1 och försåtladdning 1.

Försåttändare 1 är en odesapterbar tändare med i stort sett samma form som mintändare m/47.

Försåtladdning 1 utgörs av en sprängladdning med plasthölje och plasthölje och läge för försåttändare 1,

Försåttändaren kan användas som desapteringsförsåt, i stridsvagnsminor avsedda att apteras med mintändare m/47. Försåttändare i försåtladdning kan användas som lyftförsåt under stridsvagnsminor och annan tyngre ammunition(vikt över 5 kg).

Stridsvagnsmina 6 samt stridsvagnsmina 5 apterad med mintändare 16 används inte tillsammans med försåtladdning 1.

Minförsåt 1 förpackas i en låda med 20 st försåttändare 1, 10 st försåtladdninga 1, 22 ampuller (varav 2 i reserv) samt verktyg. Förpackningen väger 12 kg.

Försåttändare 1 fungerar på följande sätt:

En iordningställd tändare, som placeras i en mina med fastskruvat utlösningsorgan eller är belastad (t ex lyftförsåt), osäkras efter viss tid. Denna tid är beroende av temperaturen och minskar med stigande temperatur: vid -20o utgör den ca 8 timmar, vid 0o ca 4 timmar, vid +20o ca 2,5 timmar och vid +40o ca 1,5 timme. En sålunda säker tändare anordnad som desapteringsförsåt i stridsvagnsmina eller som lyftförsåt utlöses om den avlastas.

En osäkrad försåttändare i mintändarläge utlöses liksom mintändare m/47 vid tryck av ca 200 kg.

En iordningställd, obelastad försåttändare utlöses efter ovan angivna tider och kan sålunda användas som fördröjningständare i t ex sprängladdningar och ammunitionslager. Tändaren anbringas därvid obelastad och stående t ex i sprängdeg. Pentylstubin kan även användas.

Data

Minförsåt 1

Förrådsbeteckning M4734-000001

Förrådsbenämning MINFÖRSÅT 1

TF-kod D-332-1

Vikt 0,64 kg

Sprängämnets vikt 0,4 kg trotyl

Förpackning:

• Minförsåtlåda 1 om 7 kg

• 20 försåttändare

• 10 försåtladdningar

• 22 ampuller

• 2 nycklar

• 1 bruksanvisning

• Enhetslast: lastpall nr 5, 54 lådor

Tändmedel Försåttändare 1

Handhavande

Iordningställande av försåttändare 1:

1 Kontrollera att stoppskruven är åtdragen.

2 Skruva ur bottenskruven och skruva i sprängkapseln. Använd härvid verktyget.

3 Skruva av toppskruven.

4 Stoppa en ampull i tändaren.

5 Skruva i stoppskruven helt (därvid krossas ampullen). Vänd sedan inte på tändaren, utan håll den med toppskruven uppåt.

6 Ta bort stoppskruven.

Odesapterbar tändare i mina

Den iordningställda försåttändaren 1 anbringas i stridsvagnsminans (m/52 B, m/41-52 B, m/47 (B_C), m/41-47) tändarläge i stället för mintändare m/47. I övrigt handhas minan enligt handhavande vid utläggning (utom röjning). Skruva väl fast minans utlösningsorgan (trycklock, brytutlösare).

Lyftförsåt under mina eller laddning

Omedelbart före utläggning utföres nedanstående:

1 Lägg den ordningsställda försåttändaren i försåtladdningens tändarläge.

2 Trä över tätningskåpan.

3 Försåtladdningen läggs ut enligt bilden. Laddningens underlag (marken) skall vara fast. Stridsvagnsminans botten skall ligga an mot försåtladdningen (tätningskåpan hoptryckt).

Röjning

Mina (annan ammunitionseffekt eller anordning) med odesapterbar tändare eller lyftförsåt röjs genom sprängning på platsen.

Övningsminförsåt 1

Övningsminförsåt 1 består av övningsförsåttändare 1 samt övningsförsåtladdning 1. det liknar till det yttre försåttändare 1 och försåtladdning 1 samt förpackas och handhas på samma sätt som dessa.

Övningsförsåttändaren har blind sprängkapsel och övningsampull. Den kan användas på nytt sedan resterna av den krossade övningsampullen avlägsnats. Övningsförsåtladdningen saknar sprängämne.

Data

Övningsminförsåt 1

Förrådsbeteckning M4934-005001

Förrådsbenämning ÖVNMINFÖRSÅT 1

TF-kod 0-000-1

Vikt

Förpackning:

• Minförsåtlåda 1 om

• 20 övningsförsåttändare 7 kg

• 10 övningsförsåtlng

• 22 övningsampuller

• 2 nycklar

• 1 bruksanvisning

• Enhetslast: lastpall nr 5, 54 lådor 440 kg

Tändmedel övningsförsåttändare 1

Övningsminförsåt, övrigt

Förrådsbeteckning M4734-005901

Förrådsbenämning ÖVNIFÖRSÅTL

TF-kod 0-000-1

Förrådsbeteckning M4734-980001

Förrådsbenämning NYVKEL ÖVNMINFRSÅT

TF-kod 0-000-1

Referens: Beskrivning Landminmatriel 1996, M7786-009241

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8101.JPG

Minförsåtlåda 1. Vikt 7 kg.

IMG_8102.JPG

Minförsåtlåda 1 öppnad.

IMG_8103.JPG

Övningsförsåtladdning. Till vänster tätningskåpa.

IMG_8104.JPG

Försåtladdning med påsatt tätningskåpa.

IMG_8105.JPG

Verktyg för att kunna skruva bort bottenskruven där sedan sprängkapseln skall anbringas.

IMG_8106.JPG

Burk innehållande mintändare och sprängkapsel.

IMG_8107.JPG

Locket avtaget samt den pappring som fungerar som stöd för mintändare. Man kan skymta mintändaren i burken.

IMG_8108.JPG

Innehållet i burken urtaget. Den blå tingesten är en övningförsåttändare. Den gröna är blind sprängkapsel.

IMG_8111.JPG

Bruksanvisning som ligger i minförsåtlåda 1.

IMG_8112.JPG

Bald ur Ammunitionskatalgo Data och bilder Armén 1985. Kapitel VII:Minor 3 Blad 1.

IMG_8113.JPG

Bald ur Ammunitionskatalgo Data och bilder Armén 1985. Kapitel VII:Minor 3.

IMG_8114.JPG

Bald ur Ammunitionskatalgo Data och bilder Armén 1985. Kapitel VII:Minor 3 Blad 2.

IMG_8140.JPG

Burk innehållande 22 övningsampuller.

IMG_8141.JPG

Till vänster om burken en övningsampull. Amupperna är av glas.

IMG_8144.JPG

Mintändaren över ses verktyg och till vänster sprängkapseln.

IMG_8145.JPG

Bottenskruven urtagen med hjälp av verkstyget.

IMG_8148.JPG

Mintändaren med apterad sprängkapsel. Bottenskroven till höger.