Stridsvagnsmina 6

Allmänt

Stridsvagnsmina 6 är en fullbreddsverkande mina med riktad sprängverkan (RSV). Det batteridrivan tändsystemet, som är inbyggt i minan, är magnetsikt avkännande och verkar inom hela stridsfordonets bredd. Batteriets livslängd efter utläggning är ca 6 – 12 månader. Transportsäkrad mina kan transporteras och hanteras med isatt batteri och är då helt klar för utläggning.

Vid förrådsförvaring är batteriet bipackat enhetslasten.

Stridsvagnsmina 6 har RSV-.genomslag som överstiger 50 mm pansarplåt. Restverkan fås i form av tryck, brand och splitter inne i stridsfordonet. Vid träff mitt under stridsvagnsbandet slås detta av på grund av minans tryckverkan.

Konstruktionen av det inbyggda röjningsskyddet är sådant att minan i regel inte utlöser mot minvält, kättingridå eller av detonation från minröjningsorm, närliggande mina etc. Mina utlöses/skadas inte heller av åskblixt, elektromagnetisk puls (EMP) eller elektromagnetiska röjningsmedel.

Minan inbyggda röjningsskydd kan kompletteras med ett yttre rubbningsskydd vilket ytterligare försvårar röjning av minan.

Data

Förrådsbeteckning M4730-000401

Förrådsbenämning STRVMINA 6

TF-kod D-431-1

Minans vikt 8 kg

Diameter 250 mm

Höjd 120 mm

Höljesmaterial Aluminium

Sprängämnesvikt 4 kg Hexotol

Armeringstid 4 minuter

Prestanda fullbreddsutlösande, RSV verkan minst 50 mm pansarplåt och restverkan. Livslängd 6 till 12 månader vid -40 Co

Tändmedel inbyggd magnettändning

Batteri: litium (inta laddningsbart)

Längd 49 ± 1,0 mm

Diameter 25,2 ± 0,5 mm

Polhöjd ≥ 1 mm

Polspänning 3,4 V

Kapacitet > 3,0 Ah

Förpackning och märkning

• Delförpackning 5-pack 40 kg

• Enhetslast: lastpall 36, 30 minor 250 kg

Nedanstående märkning finns på minan:

• Gul etikett med svart sexa under handtaget.

• Två gula streck på minans ovansida som markerar armeringsvredets läge S (säkrat) och O (osäkrat).

• Mörkgrön batteri- och nummeretikett på minans sida vid batteriläget. Batterietiketten visar hur batteriet skall monteras och på etikettens kortsida finns uppgifter om minans tillverkarbeteckning, tillverkningsår, partinummer och löpande individnummer.

Konstruktion och funktion

Minan består av en verkansdel som innesluter ett centralt placerat tändsystem. Mellan verkansdelen och tändsystemet finns en demaskeringsladdning. På minans ovansida finns transportsäkring och manöverorganen som är ett armeringsvred och en återsäkringsspärr. Batteriet sitter i minkroppen och är åtkomligt från utsidan via batterilocket. På minans hölje finns ett bärhandtag.

Verkansdel

Verkansdelen är en RSV-laddning som består av hexotol som innesluts av en genomslagskropp och ett hölje av aluminium.

Demaskeringsladdning

Demaskeringsladdningen är en plastbehållare med krut och har de tre funktionerna:

• skjuta bort övre delen av tändarhuset

• frigöra minan från maskering så RSV kan bildas

• tända minans startnippel

Tändsystemet

Tändsystemet består av tändarhuset med ett lock, som är inbyggt i ett tätat utrymme. Tändarhuset monteras i verkansdelen med bajonettfattning och är låst med bleck på minans ovansida.

Tändsystemet innehåller elektronik, sensor och sprängkapsel med bl a urverk och avbrytare. När tändsystemet, i en utlagd och osäkrad mina, utsätts för förändringar i magnetfältet startas tändkedjan.

Tändsystemets manöverorgan och transportsäkring

Transportsäkringen ingår i minans mekaniska säkringssystem och förhindrar oavsiktlig osäkring. Transportsäkringen är av plast och sitter fast i en lina. I främre delen finns en hake som skall användas för att ta bort plomben till återsäkringen.

Manövervredet styr minans mekaniska och elektriska förlopp, osäkring och armering av minan.

Återsäkringsspärren är plomberad. Efter borttagning av plomben och nedtryckning av spärren frigörs spärrkolven. Då manövervredet vrids till osäkrat läge låser spärrkolven vredet så att minan inte kan återsäkras.

Säkringssystemet

Tändsystemet har två av varandra oberoende säkringskedjor:

• Mekanisk sprängkapselsäkring

• Elektronisk tidskrets

När minan är säkrad, är strömförsörjningen till elsprängkapseln bruten och tändkedjan mekaniskt blockerad genom en sprängkapselsäkring.

Varning!

Desaptering är inte tillåten

Tändkedjan

Tändkedjan för stridsvagnsmina 6

• Först tänds elsprängkapseln som har lågt motstånd (ohm) och kort tändtid

• Elsprängkapseln tänder demaskeringsladdningen

• Demaskeringsladdningen tänder startnippeln

• Startnippeln tänder fördröjningssprängkapseln

• Fördröjningssprängkapseln tänder efter kort fördröjning detonatorn

• Detonatorn tänder RSV-laddningen

Armering

4 – 7 minuter efter att minan har osäkrats vrider urverket rotorn till armerat läge. Under vridningen påverkas även en mikrobrytare som kopplar in tändkretsen.

Handhavande

Isättning av batteri

 1. Skruva av batterilocket (moturs) med hjälp av en mejsel eller annat lämpligt verktyg.

 2. Sätt i batteriet. Se till att batteriets pluspol kommer längst in i batteriläget.

 3. Kontrollera att tätningsläget är rent och att tätningsringen är oskadad och ren.

 4. Skruva fast locket ända till bottenläget. Se till att tätningsringen inte skadas vid fastdragningen.

Utläggning av mina

 1. Lägg minan på marken eller i en mingrop på ca 20 cm djup. Maximalt maskeringsdjup är 15 cm.

 2. Ta bort transportsäkringen

 3. Dra med hjälp av haken på transportsäkringen bort plomben som låser återsäkring spärren och lägg transportsäkringen bredvid minan.

 4. Tryck ner återsäkringsspärren

 5. Tryck ner armeringsvredet och vrid det från läge S till läge O. Armeringsvredet är nu låst i osäkrat läge. Minan är nu osäkrad och efter fyra minuter armerad.

 6. Maskera minan inom fyra minuter.

 7. Efter fyra minuter gäller att minan inte får flyttas eller tas upp.

Varning!

Minan får inte flyttas eller tas upp. Föremål av metall (magnetiska) får inte flyttas eller föras in inom en radie av 1 meter runt minan.

Återtagning

Varning!

Stridsvagnsmina 6 får inte återtas utan röjs genom sprängning på platsen.

Rubbningsskydd till stridsvagnsmina 6

Allmänt

Rubbningsskydd till stridsvagnsmina 6 består av en cirkulär plastskiva så konstruerad att den passar i håligheten i minans botten. I rubbningsskyddets centrum finns en permanentmagnet. Om den armerade minan skiljs från rubbningsskyddet utlöses minan.

Minans funktion ändras inte då rubbningsskydd används.

Texten på rubbningsskyddet beskriver hur det skall placeras.

Data

Rubbningsskydd stridsvagnsmina 6

Förrådsbeteckning M4730-900211

Förrådsbenämning RUBBN-SKYDD MINA 6

TF-kod 0-000-1

Vikt 60 gr

Höjd 10 mm

Diameter 123 mm

Förpackning och märkning

• Låda med 30 rubbningsskydd 5 kg

• Enhetslast, lastpall nr 21, 18 lådor 95 kg

Utläggning av mina med rubbningsskydd

Minsta minavstånd vid utläggning av mina med rubbningsskydd:

• Nergrävda minor: 3 meter

• Ytlagda minor: 3,5 meter

 1. Placera rubbningsskyddet i håligheten i minans botten.

 2. Fatta minan med rubbningsskyddet med båda händerna.

 3. Lägg minan med rubbningsskyddet på marken eller i en mingrop.

 4. Kontrollera att rubbningsskyddet inte halkar ur sitt läge. Tryck minan mot underlaget så att rubbningsskyddet inte glider ur sitt läge.

 5. Ta bort transportsäkringen.

 6. Dra med hjälp av haken på transportsäkringen bort plomben som låser återsäkringsspärren och lägg transportsäkringen bredvid minan.

 7. Tryck ner återsäkringsspärren.

 8. Tryck ner armeringsvredet och vrid det från läge S till läge O. Armeringsvredet är nu låst i osäkrat läge.

 9. Maskera minan inom fyra minuter. Efter fyra minuter gäller att minan inte får flyttas eller tas upp.

Varning!

Minan får inte flyttas eller tas upp. Föremål av metall (magnetiska) får inte flyttas eller föras inom en cirkel av 1 meters radie från minan.

Återtagning

Varning!

Stridsvagnsmina 6 med rubbningsskydd får inte återtas utan röjs genom sprängning på platsen.

 

Fredsmateriel

Övningsstridsvagnsmina 6

Allmänt

Övningsstridsvagnsmina 6 är avsedd för demonstration av den skarpa minans tändfunktion.

Minkroppen innehåller inga explosiva ämnen. För att markera minans utlösare förses den med en övningsrökpatron eller ett blixtaggregat som initieras av tändsystemet när ett fordon passerar över.

Minan har ett förenklat säkrings- och tändsystem som bl a saknar röjningsskydd. Tändsystemet är konstruerat att utlösa i första hand mot pansrade stridsfordon. Mot lättare fordon erhålls bästa resultat under botten mellan band eller hjul om minan läggs uppe på marken.

Minans utformning överensstämmer inte helt med stridsvagnsmina 6. Bland annat skiljer sig utförande och/eller placering av transportsäkring, armeringsvred, batteriläge och batteri.

Ett rubbningsskydd finns bipackat i minlådan. Rubbningsskyddet består av en plastskiva med en magnet i centrum. Plastskivan har en fasad kant som passar i minans botten.

Data

Förrådsbeteckning M4730-005401

Förrådsbenämning ÖVNSTRVMINA 6

Förpackning och märkning

Förpackning

• Låda med en mina 9 kg

Nedanstående märkning finns på minan:

• Blå etikett med svart sexa (6) under minans handtag.

• Blått fält i centrum på minans ovansida.

Konstruktion och funktion

Minan består av en tjockväggig minkropp samt ett lock i vilken mekanismen för minans säkerhetsfunktion finns.

I minkroppens botten finns elektroniken som är huvuddelen av minans tändsystem.

Med armeringsvredet styrs minans mekaniska armeringsförlopp, dvs osäkring, armering och återsäkring av minan. En transportsäkring ingår i minans mekaniska säkringssystem och förhindrar oavsiktlig osäkring av minan.

Transportsäkringen kan återanvändas.

Elektroniken består av en förenklad version av den skarpa minans elektronik och saknar bl a tidräknekretsen med omkopplare för fördröjning av minans armering samt röjningsskydd mot mekanisk, magnetisk och elektromagnetisk röjning.

Handhavande

Mina med blixtaggregat

 1. Kontrollera att minan är säkrad och försedd med transportsäkring.

 2. Kontrollera att rökpatronläget är tomt genom att ta bort bajonettringen. Sätt tillbaka bajonettringen.

 3. Skruva av batterilocket moturs med det bipackade verktyget.

 4. Sätt i ett 1,5 V torrbatteri typ R20. Batteriets pluspol skall vara längst in (ner) i batteriläget.

 5. Kontrollera att tätningsläget är rent och att tätningsringen är hel och ren.

 6. Skruva fast batterilocket ända till bottenläget.

 7. Placera rubbningsskyddet i håligheten i minans botten.

 8. Fatta minan med rubbningsskyddet med båda händerna.

 9. Lägg minan med rubbningsskyddet på marken eller i en mingrop.

 10. Kontrollera att rubbningsskyddet inta halkat ur sitt läge.

 11. Tryck minan mot underlaget så att rubbningsskyddet inte glider ur sitt läge.

 12. Aptera blixtaggregatets anslutningsdon i rökpatronläget med bajonettringen.

 13. Sätt i två 1,5 V alkaliska batterier av ty p R6 i blixtaggregatet.

 14. Anslut blixtaggregatet med tillhörande ledning.

OBS!

Om risk föreligger att ledningen kommer att köras över av band/hjul skall den skyddas mot mekaniska skador.

 1. Osäkra minan och starta blixtaggregatet.

Efter fyra minuter är minan armerad. Om minan lyfts eller om ett fordon passerar den syns en blixt.

För varje ytterligare kontroll och demonstration av rubbningsskyddets funktion eller tändarfunktion vid överkörning med fordon måste minan återsäkras och därefter osäkras. Armeringstiden är sju minuter.

Återtagning

 1. Ta bort maskeringen.

 2. Återsäkra minan genom att trycka ner och vrid armeringsvredet från läge O till läge S.

 3. Sätt dit transportersäkringen.

 4. Ta bort ledningen till blixtaggregatet.

 5. Vrid bajonettringen 90o moturs så att markeringen på ringen kommer mitt för markeringen på minan (markeringen för pilens början).

 6. Lyft ur ringen och blixtaggregatets anslutningsdon.

 7. Sätt tillbaka bajonettringen i minan.

 8. Ta ur torrbatteriet och placera det i minlådan.

 9. Torka av minan och lägg den i minlådan.

 10. Ta ur blixtaggregatets batteri. Placera blixtaggregatet, batteri, anslutningsdon, ledning och ställning i väskan.

OBS!

Vid förvaring och transport skall batterier inte sitt i minan. Batterier placeras i minlådan och patroner läggs i en förpackning av aluminium.

Blind stridsvagnsmina 6

Allmänt

Blindstridsvagnsmina 6 motsvarar stridsvagnsmina 6 vad gäller hantering, form och vikt, men saknar sprängladdning.

Data

Förrådsbeteckning M4957-300031

Förrådsbenämning BLIND STRVMINA 6

Förpackning och märkning

Förpackningen är lika som den till den skarpa minan.

Nedanstående märkning finns på minan:

• Grön etikettens med svart sexa (6) under handtaget.

• Grön färgmärkning på minans ovansida som visar att minan är blind.-

• Grön batteri- och nummeretikett på minans sida vid batteriläget.

Handhavande

Minan hanteras som i det skarpa fallet, se ovan, dock används batteriattrapper i stället för riktiga batterier. Minan är användbar.

Återtagning

 1. Avlägsna eventuell jord och sand från minan.

 2. Vrid säkringsspärren moturs till stopp med hjälp av säkringssprinten eller en liten skiftnyckel.

 3. Vrid säkringsvredet från läge O till läge S.

 4. Sätt tillbaka plomben i återsäkringsspärren.

 5. Sätt tillbaka transportsäkringen.

Blint rubbningsskydd till blind stridsvagnsmina 6

Blint rubbningsskydd till blind stridsvagnsmina 6 består av en cirkulär plastskiva som är konstruerad så att den passar i håligheten i minans botten.

Data

Förrådsbeteckning M4957-309011

Förrådsbenämning RUBBN-SKYDD BLIND 6

Förpackning och märkning

Förpackning

• Plywoodlåda med fack för 30 rubbningsskydd 6 kg

• Enhetslast: lastpall nr 21 med 18 st lådor 110 kg

Handhavande

Utläggning av blind mina med blint rubbningsskydd görs som i det skrapa fallet.

Återtagning sker på samma sätt som blind stridsvagnsmina 6 utan röjningsskydd.

Stridsvagnsmina 6, åskådningsmina

Data

Förrådsbeteckning M4977-300041

Förrådsbenämning STRVMINA 6 Å

TF-kod 0-000-1

Ur: SoldR Mtrl Vapen • Minor • 2001 • M7742-101231

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8804.JPG

Stridsvagnsmina 6 ÅSKÅD.

Transportlåda.

IMG_8805.JPG

Stridsvagnsmina 6 ÅSKÅD.

Transportlåda.

IMG_8806.JPG

Stridsvagnsmina 6 ÅSKÅD.

Transportlådan från ovansidan.

IMG_8807.JPG

Stridsvagnsmina 6 ÅSKÅD.

Transportlådan öppnad.

IMG_8808.JPG

Stridsvagnsmina 6 ÅSKÅD.

Minan synlig i transportlådan.

IMG_8809.JPG

Stridsvagnsmina 6 ÅSKÅD.

Minan sedda från ovansidan.

IMG_8810.JPG

Stridsvagnsmina 6 ÅSKÅD.

Uppskuren och sedda från sidan.