Truppminutrustning 1

Denna utrustning togs från början fram för att täcka fallskärmsjägarförbandens behov. Den infördes också i övriga jägarförbands utrustning. Senare kom den även att finns spridd inom övriga förband

Truppminutrustning 1 utgörs av truppmina 9 med tillbehör. Den är förpackad i en väska av olivgrön plastväv och väger ca 10 kg. Utrustningen skall efter behov kompletteras med erforderligt antal sprängdegspatroner (en per mina).

Vid utbildning byts skarpa spräng- och tändmedel ut mot motsvarande blind ammunition eller övningsammunition.

Tändmedelsutrustning 5

Tändmedelsutrustning 5 ingår i truppminutrustning 1, men förekommer även separat. Den är förpackad i ett fodral av olivgrön plastväv, väger ca 0,7 kg och är inte större än ett den kan bäras i fickan. Utrustningen kompletteras efter behov med krutstubin.

Vid utbildning byts skarpa tändmedel (utom krutstubin) ut mot motsvarande blind ammunition eller övningsammunition.

Truppmina 9

Konstruktion och verkningssätt

Minan (utan laddning) består av ett järnrör med två ändskruvar. Som sprängladdning en sprängdegspatron och som tändmedel i regel slagtändare m/48 (utlösningskraft 2 – 5 kg). I röret finns fyra hål avsedda för spikar med vilka minan kan fästas. Ändskruvarna har dubbelsidig yttergänga, varigenom flera minor kan skruvas samman, gängat centrumhål för slagtändare (handgranatsmekanism, lyspatronnippel) samt fyra spikhål.

Minans vikt utan laddning ca 0,6 kg

Laddningens vikt (en sprängdegspatron) 0,125 kg

Minans längd 18 mm

Minans ytterdiameter 37 mm

Verkningsradie (splitterverkan) ca 10 m

Användning

Truppmina 9 med tillbehör kan användas som trådmina, trampmina, fordonsmina (skidmina), larmmina (lysmina, signalmina, knallmina), rörladdning, handgranat eller lyspistol.

Förpackning

Truppmina 9 med tillbehör ingår i truppminutrustning 1 men förpackas även i truppminlåda 9.

Innehållet i truppminlåda 9 är avsett att användas som ersättning för viss materiel som förbrukas i truppminutrustning 1 och tändmedelsutrustning 5. I övrigt kompletteras materielen ur förbandens ordinarie utrustning.

Truppmina 9 – trådmina

Materiel

Truppmina 9, sprängdegspatron, slagtändare m/48 med rak utlösare, snubbeltråd samt spikar (ståltråd, tejp, resårband).

Handhavande

Minan sätts upp på följande sätt:

 1. Förse minan med en sprängdegspatron.

 2. Gör med pinne eller dylikt ett hål för slagtändarens sprängdegspatron i minans sprängdeg.

 3. Fäst minan på dessa plats och skruva i en iordningställd slagtändare.

Slagtändaren skruvas i regel i först sedan minan är fäst.

Slagtändaren får icke vara iskruvad när minan spikas fast.

Att spika fast minan är det enklaste sättet och bör tillämpas om läget det medger och mineringen inte behöver ske tyst.

Om möjligt fästes på smala träd med lågt hängande grenar eller buskar.

 1. Maskera minan.

 2. Dra ut snubbeltråden och fäst den i den raka utlösaren.

 3. Osäkra minan.

Röjning

Oskadad mina utan försåt röjs på följande sätt:

 1. Säkra minan.

 2. Ta bort maskeringen och snubbeltråden.

 3. Skruva ur slagtändaren och skilj slagtändarmekanismen och sprängpatronnippeln åt.

Mina med försåt, skadad mina eller mina vars utlösare rubbats röjs genom sprängning på platsen.

Truppmina 9 – trampmina

Materiel

Truppmina 9, sprängdegspatron, slagtändare m/48, utlösare 3 samt två spikar (vid behov för förankring).

Handhavande

Minan läggs ut på följande sätt:

 1. Förse minan med en sprängdegspatron.

 2. Gör med en pinne eller dylikt ett hål för slagtändarens sprängpatron i minans sprängdeg.

 3. Byt ut slagtändarens raka utlösare mot utlösare 3 och fäll ut krysstödet.

 4. Skruva in slagtändaren i minan.

 5. Lägg minan på dess plats och förankra den om så erfordras med två spikar genom utlösarens spikhål. I snö eller mycket lös mark bör utlösaren placeras på en brädbit, trädgren eller dylikt. Minan skall inte placeras djupare än att minans översida ligger någon centimeter över markplanet.

 6. Håll med ena handens pekfinger och tumme om slagstiftet och utlösare 3 samt osäkra minan.

 7. Behåll greppet om slagstiftet och utlösaren och maskera försiktigt minan.

 8. Släpp försiktigt greppet och justera maskeringen.

Röjning

Oskadad mina utan försåt röjs på följande sätt:

 1. Ta bort maskeringen och säkra minan.

 2. Skruva ut slagtändaren och skilj slagtändarmekanismen och sprängpatronnippeln åt.

Mina med försåt, skadad mina eller mina vars utlösare rubbats röjs genom sprängning på platsen.

Truppmina 9 – fordonsmina
– skidmina

Materiel

Två truppmina 9 med sprängdegspatron, en slagtändare m/48, en utlösare 3 samt spikar.

Handhavande

Minan läggs ut på följande sätt:

 1. Förse minorna med sprängdegspatroner och skruva samman minorna.

 2. Vidta samma åtgärder som med truppmina 9 – trampmina.

Truppmina 9 – larmmina (lysmina, signalmina)

Materiel

Truppmina 9, lyspatron (signalpatron), lyspatronnippel 1, slagtändarmekanism med rak utlösare, snubbeltråd samt spikar.

Handhavande

Minan anordnas på följande sätt:

 1. Skruva av ändskruvarna och se till att ingen sprängdegspatron finns i minan.

 2. För in en lys- (signal-) patron i minans ena ände och skruva fast ändskruven över denna.

 3. Skruva in lyspatronnippeln i slagtändarmekanismen.

 4. Fäst minan på ett träd eller dylikt (obs! Inga spikar genom minans spikhål!). Se till att minan placeras så, att fritt skottfält erhålls och önskat område blir belyst (signal i önskad riktning).

 5. Skruva in lyspatronnippeln med slagtändarmekanismen i ändskruven, så att den ligger an mot lys- (signal-) patronens botten.

 6. Dra ut utlösningstråden och fäst den i den raka utlösaren.

 7. Osäkra minan.

Truppmina 9 – larmmina (knallmina)

Då truppmina 9 skall användas som knallmina förses den enbart med slagtändare, och anbringas som en trådmina.

Truppmina 9 – rörladdning

Materiel

Truppmina 9 (antal efter behov), sprängdeg (en patron per mina) samt tändmedel.

Handhavande

Minorna ställs i ordning på följande sätt:

 1. Förse minorna med sprängd och skruva samman dem till önskad längd.

 2. Gör med en pinne eller dylikt ett hål för slagtändarens sprängpatron i minans sprängdeg.

 3. För in tändmedlet (vanligen sprängpatron på krutstubin) genom ändskruven och surra fast det.

Truppmina 9 – handgranat

Materiel

Truppmina 9, sprängdegspatron, handgranatmekanism samt fördröjningsnippel med sprängpatron.

Handhavande

Minan apteras på följande sätt:

 1. Förse minan med en sprängdegspatron.

 2. Gör med en pinne eller dylikt ett hål för slagtändarens sprängpatron i minans sprängdeg.

 3. Skruva in fördröjningsnippeln med sprängdegspatron i mekanismen. Obs! Kontrollera att det är fördröjningsnippeln och inte slagtändarnippel som används!

 4. För in handgranatsmekanismen i minan och skruva fast den i ändskruven. Fatta därvid om mekanismhållaren, icke om säkringsgrepen. 

Handgranaten osäkras genom att man fattar den enligt bild nedan och drar ut säkringssprinten. (Ta vara på säkringssprinten, så att minan åter kan transportsäkras.) Därefter sätts tummen mot säkringsbygeln enligt bild nedan, och bygeln pressas över klackarna på mekanismhållaren.

Om minan inte kastas kan den åter säkras genom att bygeln – utan att säkringsgrepen släpps – förs tillbaka över klackarna, varefter säkringssprinten sätts i och ändarna böjs isär.

Minan armeras genom att säkringsgrepen vid kastet lossnar från minan, varvid slagstiftet slår fram och tänder fördröjningssatsen i nippeln. Fördröjningssatsen brinner ca tre sekunder, varefter sprängpatronen initieras och minan detonerar.

Truppmina 9 – lyspistol

Materiel

Truppmina 9, lyspatron (signalpatron), lyspatronnippel 1, slagtändarmekanism samt utlösare 3 (eller rak utlösare).

Handhavande

Minan ställs i ordning för avfyring på följande sätt:

 1. Skruva av ändskruvarna och se till att ingen sprängdegspatron finns i minan.

 2. För in en lys- (signal-) patron i minans ena ände och skruva fast ändskruven över denna.

 3. Sätt i utlösare 3 (eller behåll den raka utlösaren) i slagtändarmekanismen.

 4. Skruva in lyspatronnippeln med slagtändarmekanismen i ändskruven, så att den ligger an mot lys- (signal-) patronens botten.

 5. Kontrollera att ändskruven i utskjutningsriktningen är borttagen.

 6. Ta bort säkringssprinten ur slagtändaren (utförs omedelbart före avfyring).

Minan avfyras på följande sätt:

Med utlösare 3

Håll minan stadigt med båda händerna enligt bild nedan (hjälm skall vara påtagen). Håll armarna sträckta och tryck med den nedre handen mot utlösarens fot utan att rubba minan ur skjutriktningen.

Med rak utlösare

Håll minan stadigt med båda händerna enligt bild nedan (hjälm skall vara påtagen). Dra med den andra handen ut utlösaren utan att rubba minan ur skjutriktningen.

Denna text är hämtad ur Beskrivning av MINOR 1960.

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_9384.JPG

Truppminsats i oöppnad förpackning.

Innehåll i Truppminsats 1.gif

Innehåll i Truppminsats 1.

IMG_9386.JPG

Så här ser det ut när man öppnar.

IMG_9385.JPG

En del av innehållet.

IMG_9387.JPG

Mycket prylar är det.

Trpmina 9.jpg

Truppmina 9 utan laddning.

IMG_9388.JPG

Här ligger delar som man kan använda som handgranater, rörladdningar, trampminor eller truppminor mm.

Trpmina 9 larm.jpg

Truppmin 9 som larmmina (lysmina, signmalmina).

IMG_9389.JPG

Truppmina 9 samt handgranatmekanismer.

IMG_9391.JPG

Om man skruvar i hop flera Truppmina 9 som innehåller sprängdeg får man en rörladdning.

Trpmina 9 rörlad.jpg

Truppmina 9 som rörladdning.

IMG_9390.JPG

Handgrantattändare och kropp i kroppen lägger man en patron med sprängdeg.

Trpmina 9 hgr.jpg

Truppmina 9 som handgranat.

Trpmina 9 hgr 2.jpg

Fattning vid osäkring av handgranat.

IMG_9392.JPG

I satsen ingår två mindre förpackningar där finns bland annat slagtändare, skarvrör mm.

Innehåll 2.gif

Innehåll i Tändmedelsutrustningen.

Trpmina 9 1.jpg

Truppmina 9 som trådmina.

Trpmina 9 fordon.jpg

Truppmina 9 som fordonsmina.

Trpmina 9 lys.jpg

Truppmina 9 som lyspistol. Övre bilden: Avfyring med utlösare 3. Undre bilden: Avfyring med rak utlösare.

Trpmina 9 trpmina.jpg

Truppmina 9 som trampmina.

Trpminsats i låda.jpg

Truppminlåda 9 packad.