Kungl. Kronobergs regemente • I 11

Kungl. Kronobergs regemente • I 11/Fo 16

Var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade
Mellan åren 1623 och 1997. Förbandet var förlagt till Växjö i Kronobergs län, varifrån regementets soldater i
huvudsak rekryterades.

Historia

Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp i Kronobergs län på 1500-talet. År 1616 organiserades
dessa enheter tillsammans med andra från närliggande Kalmar län av Gustav II Adolf och bildade Smålands
storregemente där tolv av totalt 24 kompanier rekryterades i Kronobergslän. Smålands storregemente bestod av tre
fältregementetn där Kronobergs regemente var ett. Någon gång runt 1623 splittrades storregementet permanent och
bildade tre mindre regementen där Kronobergs regemente var ett.

Kalmar regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som nämns i 1634 års regeringsform.
Dock så var det nämnt att regementet var ett av två som sättas samman för att bilda Smålands regemente men det
regementet bildades aldrig och istället behölls Kronobergs regemente och Jönköpings regemente separata.
Regementets första befälhavare var Patrick Ruthven. Regementet gavs beteckningen I 11 (Infanteriregemente 11) år
1816. Regementet övade från 1778 på Kronobergshed norr om Alvesta och flyttade 1920 till nyuppförda kaserner i
Växjö.

1900-talet

Kronobergs regemente var förlagt till Växjö från 1920. Enligt 1925 års försvarsbeslut uppgick Karlskrona
grenadjärregemente (I 7) i Kronobergs regemente och bildade dess tredje bataljon. Bataljonen drogs in 1939. År
1974 fick regementet den nya beteckningen I 11/Fo 16 efter sammanslagningen med det lokala försvarsområdet Fo
16.

Nedläggning

Enligt 1988 års försvarsbeslut upphörde grundutbildningen av värnpliktiga vid regementet 1992, då regementet
reducerades till att omfatta endast en försvarsområdesstab. Genom försvarsbeslutet 1996 kom regementet att
avvecklas i sin helhet den 24 augusti 1997 och dess försvarsområdesstab kom under namnet Kronobergsgruppen att
att integreras i Jönköpings försvarsområde (Fo 17), som namnändras till Smålands försvarsområde (Fo 17).
I samband med att försvarsområdena avvecklades genom försvarsbeslutet 2000 kom Kronobergsgruppen den 1 juli
2000 att överföras till Södra militärdistriktet (MDS). Genom försvarsbeslutet 2004 kom Kronobergsgruppen och
Kalmargruppen gå samman och bildade från den 1 juli 2005 Kalmar- och Kronobergsgruppen.
Kasernområdets byggnader används idag som företagsby, Företagsstaden I 11. I direkt anslutning västerut lägger
köpcentrat Handelsplats I 11. Övningsfältet söder om kasernområdet, Bäckaslövsgärdet, är idag ett
rekreationsområde som ansluter till Natura 2000-området och naturreservatet Bokhultet och Norra Bergundasjön.
Det öster om Växjö belägna skjutfältet Notteryd har omvandlats till naturreservat.

Denna text är upphovsrättsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_regemente

Bilderna är ur Mats Nässert privata bildarkiv.

I 11.jpg

I 11 heraldiska vapen

IMG_7950.JPG

Tilläggstecken

IMG_7951.JPG

Tilläggstecken med "båge" för Beredskapsplutonen

I 11_3.jpg

Kanslihuset sett från det som idag är Storgatan. 1920-talet.

I 11_5.jpg

Kanslihuset med kasern tre till höger. 1920-talet.

I 11_20.jpg

I mitten kasernvakten, den hitre byggnaden är kasern ett och den bortre är kasern sex. 1920-talet.

I 11_21.jpg

Knslihuset.

I 11_16.jpg

Regementets museikkår över på kaserngården. Med matsalen och gymnastiksalen i bakgrunden.

I 11_4.jpg

Regementets 300-års jubiluem 1923. Konungs Gustav V tar emot regementet.

I 11_7.jpg

Ksern sex. 1922.

I 11_6.jpg

Norra fasedn sedd från nordost. 1922.

I 11_17.jpg

Soldathemmet Betania. Tvärs över gatan från kasern ett sett.

I 11_9.jpg

Matsalen. 1922.

I 11_10.jpg

Msrketenteriet, nedre salen. 1922.

I 11_11.jpg

Studentkompaniets mäss. 1922.

I 11_12.jpg

Studentkompaniet. 1922.

I 11_13.jpg

Skyttevärnsarbete. 1922.

I 11_14.jpg

Kulspritekomapniet på övning. KSP m/14, Schwarzlose. 1922.

I 11_15.jpg

II: bataljonens bivack vid Tjureda. 1922.

I 11-31 låg.jpg

Övning i bajonettfäktning.

I 11_19.jpg

Soldater framför någon av kasernerna. Iförda uniform m/10 med karbin m/1894. Eftersom de är utrustade med karbin kan man utgå ifrån att det är kuskar.

I 11_2.jpg

Flygbild över kasernområdet.

I 11_18.jpg

Från vänster; Kasern fyra, kasern tre, kanslihuset och kasern två. 1949.

I 11_8.jpg

Från vänster; kasernvakten och kasern ett.

I 11_1.jpg

I 11 kaserner. Övre raden från vänster; kanslihuset till höger regementsparken med halmhyddor från Kronobergshed.

Nedre raden från vänster; kasern ett, till höger kasernvakten. 1979.

I 11_22.jpg

Flygfoto över I 11 kasernområde

I 11-23.jpg

Kasern 3 och 4 med sammanbindningshus 2. Dessa hus var bostäder för underofficerare med familjer. Dessa hade boplikt på sina regementen. Fotografen står på stora landsvägen i riktning öster - väster. I dag Storgatan. Bilden omkring 1920.

I 11-24.jpg

Kanslihuset och till höger kasern 3. I förgrunden stora landsvägen, i dag Storgatan. I fotografens rygg ligger Värendsvallen. Omkring 1920.

I 11-25.jpg

Frän vänster kasern 1, sammanbindningshus 1, jaser 2, där emellan kanslihuset sedan kasern 3 och 4. Vägen är stora landsvägen i dag Storgatan. Till höger ligger slodathemmet betania. Omkring 1920.

I 11-26.jpg

I 11 kaserner med sammanbindningshusen som var bostäder för under officerare med familjer. På stora landsvägen en hästskjuts på väg in mot staden från Bergsnäs. Omkring 1920.

I 11-27.jpg

Kanslihuset. Fotografen står på det som idag är Storgatan med Värendsvallen i ryggen. Omkring 1920.

I 11-28.jpg

Kungl. Kronobergs reg:te

Handexercisfältet, eller som det även kallades Handex.

I 11-29.jpg

I 11 kasernvakten. Till höger kasern 1 i bkgrunden kasern 2.

Soldat-1.jpg

Soldat på post.

Soldat-2.jpg

Soldat i vintermiljö.

I 11-32 låg.jpg

Kaserngåprden sedd uppifrån andra våningen i kasernvakten.

I 11-34 låg.jpg

Regementet uppställda på kaserngården i sambande med överlämning av ny fana den 6 juni 1956. Foto: fanjunkare Olof Hammarstedt.

I 11-33 låg.jpg

Arméchefen generalallöjtnant Ehrensvärd överlämnar ny fana den 6 juni 1956. Fr v: löjtnant Sven-Åke Dahl, generallöjtnant Ehrensvärd, sergeant Gerhard Hall och biskop Elis Malmeström. Dold bakom arméchefen står landshövding Thorwald Bergqvist. Foto: fanjunkare Olof Hammarstedt.

I 11-37 låg.jpg

Handexercisfältet.

I 11-38 låg.jpg

Studentkompaniets mäss.