Militära kamratföreningar i Småland

Under denna sida finner du de kamratföreningar som finns i Småland. Dessa äro;

Kungl. Kronobergs regementes kamratförening • I 11

Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening • I 12

Kungl. Göta Ingenjörregementes kamratförening • Ing 2

Kungl. Smålands artilleriregementes kamratförening • A 6

Varje kamratförening har en egen undersida där finner du en enkel text om föreningen samt en länk till deras hemsida. Texten här hämtad från respektive förenings sida. Klickar du på länkem hamnar du direkt på deras sida och kan läsa mer ingående om denna förening, deras program mm.

Det finns en riksorganisation, en paraplyorganisation som organiserar de militära kamratföreningarna. Texten om denna organisation kan du läsa nedan samt en länk till deras hemsida.

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) organiserar de militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten och övriga delar av samhället.

SMKR vill verka för:

• försvarsvilja och försvarsupplysning
• samarbete mellan våra kamratföreningar
• samarbete mellan de nordiska ländernas kamratföreningar
• vård av våra militära traditioner och av förbandsmuseerna.

SMKR högsta beslutande organ är Representantskapet, som samlas vartannat år.
Däremellan leds verksamheten av en förbundsstyrelse.

SMKR är medlem i Riksförbundet Folk och Försvar och deltar i dess arbete.

SMKR ansluter kamratföreningar från alla försvarsgrenar, vapen- och truppslag och andra organisationsenheter med försvarsanknytning. Antalet anslutna föreningar är för närvarande drygt 80 och antalet medlemmar uppgår till c:a 35 000.

SMKR:s heraldiska emblem visar riksvapnets tre gyllene kronor på blå botten, vilande på vår flaggas gyllene kors och omgivet av försvarande svärd på korsets armar. Det hela omsluts av kamratskapets kedja. Det är en talande symbol för vår försvarsvilja och för det militära kamratskapet.

http://www.smkr.se