Förkortningar

Organisation

Militärområde = Förkortas ofta Milo. Sverige består sedan 1994 av tre militärområden: norra, mellersta och södra militärområdena (Milo N, M respektive S)

MB = Militärbefälhavare, chef för Militärområde.

Fo = Försvarsområde, som är den militära territoriella indelningen under Militärområde. Följer i stort länsindelningen.

Gpl = Grupplats inom Fo

Upl = Uppehållsplats

OPL = Observationsplats

HC = Huvudcentral, kommunal ledningsplats

DC = Distrikscentral

LC = Ledningscentral, Kommunal ledningscentral som ersätter bland annat beteckningarna
HC och DC

Lc = Luftbevakningscentral

OC = Områdescentra, mindre kommunal leningsplats

Oc = Obesrevationscentral

Lgc = Luftbevakningsgruppcentral

Lfc = Lufförsvarsgruppcentral

Rrgc = Radargruppcentral

Förd = Fördelning

Brig = Brigad

Bat = Bataljon

Batt = Batteri

Komp = Kompani

Skv = Skvadron

Avd = Avdelning

Plut = Pluton (början av 1700-talet) även ploton; från franskan

To = Tropp

Grp = Grupp

Bpl = Batteriplats

Sk = Skytte

S = Spaning

Tr = Tross

Ctp = Cykeltransport

Pi = Pionjär

RR = Räddnings och röjning

ISB = Indikering, Sanering och Brand

AVD = Avdelning

CEFYL = Centrala flygtrafikledningen

CFL = Centrala flygtransportledningen

CFaB = Centrala Fältarbetsberedningen

CSL = Centrala sjukvårdsledningen

CA = Chefen för armén

CM = Chefen för marinen

CFV = Chefen för flygvapnet

CB = civilbefälhavaren

cf, CF = civilförsvaret

cfber = civilförsvarsberedskap

cfch = civilförsvarschef

cfdir = civilförsvarsdirektör

cfd = civilförsvarsdistrikt

cfflyg = civilföprsvarsflyg

cfk =civilförsvarskungörelse

civo = civilförsvarsområde

Vapen

Art = Artilleri

Lv = Luftvärn

Haub = Haubits

Grk = Granatkastare

Kan = Kanon

Pv = Pansarvärn

Pvpjäs = Pansarvärnspjäs

Pvg = Pansarvärnsgevär

Grg = Granatgevär

Ksp = Kulspruta

Kg = Kulsprutegevär

Ag = Automatgevär

Ak = Automatkarbin

Kpist = Kulsprutepistol

Kg = Kulsprutegevär

Esp = Eldspruta

Pist = Pistol

Ehv = Eldhandvapen

Rb = Robot

Rg = Raketgevär

Fordon

Tgb = Terrängbil

Lbil = Lastbil

Bv = Bandvagn

PBV = Pansarbandvagn

EPBV = EldledningsPBV

StriPBV = StridsledningsPBV

IKV = Infanterikanonvagn

Strv = Stridsvagn

Raptgb = Radiopersonterrängbil

Pvkv = Pansarvärnskanonvagn

Sav = Stormartillerivagn

Pvtgb = Pansarvärnsterrgängbil

Bandsch = Bandschaktare
Hj = Hjul

Underhållstjänst

Uh- = Underhåll

Sjv = Sjukvård

Am = Ammunition

Drivm = Drivmedel

Rep = Reparation

Tr = Tross

Am = Ammunition

Fältarbeten

Farb = Fältarbete

KB = Krigsbro

Jvg = Järnväg

Ing = Ingenjör

DB = Däcksbro

BB = Balkbro

bschak = bandschaktare

brd = branddamm

BRB = Byggnads- och reparationsberedskapen

Befattningar

ÖB = Överbefälhavare

CA = Chefen för Armén. Arméchef infördes 1937 och avskaffades 1996. Fram till 1937 var Konungen arméchef

CM = Chefen för Marinen

CFV = Chefen för Flygvapnet

Adj = Adjutant

Ass = Assistent

Ch = Chef

C = Chef

Kvm = Kvartermästare

Materiel

KVM = Kompassvinkelmätare

O-kikare = Observationskiklare

Ai = Avståndsinstrument

Eskiva = Eldledningsskiva

C = Cykel

Samband

Ab = Abonnent

Adr = Adress

ATN = Allmänna telefonnätet

Ank = Ankommande

Ansl = Anslutning

App = Apparat

ATL = Fasta radiolänknät

Sb = Samband

Vx = Växel

Tfn = Telefon

KV = Kortvåg

UKV = Ultrakortvåg

Ra = Radio

Mt = Mottagare

Amunnition

Inom detta område förekommer en mängd förkortningar och begrepp. Här skall vi försöka att förklara en del av dessa.

Här kommer förkortningar som gäller för tändrör

Svenska tändrör namnges med fördröjning, känslighet, typ samt modellnummer. Efter modellnummret kan tilläggsinformation såsom version, funktion och avsatt användningsområde finnas.

Exempel: ö hk stidar m/46 B urv övning

ö hk stidar m/46 B utv övning

k = känsligt

hk = högkänsligt

ö hk stidar m/46 B utv övning

bar = bottenanslagsrör

bnslgrör = bottenanslagsrör • äldre benämning för bottenanslagsrör

bpr = basperkussionsrör • äldre benämning för bottenanslagsrör

btr = baständrör • för antändning av spårljus

dblrör = dubbelrör • äldre benämning av spetsanslagsrör

fdrrör = fördröjningsrör • äldre benämning för anslagsrör med fördröjning

Övrigt

Elv = Elverk

Mtrl = Materiel

T = Terräng

Indelningsverket = Det militära indelningsverket var ett system för rekrytering och avlöning av personal inom krigsmakten. Tillkom 1680-82 och upphörde helt 1901. Officerare och underofficerare erhöll sin avlöning i form av kronogårdar. Det ständiga knekthållet innebar att allmogen indelades i rotar, som var och en skulle svara för rekrytering, utrustning och underhåll av en knekt.

Mobilisering = Innebär krigsorganisering av försvarsmakten. Personal och fordon, avsedda för krigsförbanden, inkallas.

Mönstring = Äldre ord för inspektion och ett militärt begrepp kopplat till indelningsverket. Mönstringsrullorna var förteckningar över befintlighet och användbarhet av personal, hästar och materiel. De äldre värnpliktslagarna före 1942 stadgade en årlig kontroll av de värnpliktiga, som skulle skicka in en mönstringsanmälan varje år. Glömdes detta fick vederbörande böta fem kronor.