Södra Underhållsregementet (Uhreg S)

Var ett svenskt underhållsförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1994 och 2001. Förbandets stab var förlagd inom Kristianstads garnison i Stora kronohuset i Kristianstad i Skåne.

Historik

Södra Underhållsregementet bildades 1 juli 1994 efter en sammanslagning av Västra- och Södra materielförvaltningen och Västra- och Södra verkstadsförvaltningen ur Västar militärområdet respektive Södra militärområdet. Dessutom tillfördes resurser från arméns etappregementsstaber och etappbataljoner. Uhreg S var ett kaderorganiserat krigsförband underställt militärbefälhavaren för Södra militärområdet (MB S). Regementet tillhörde Försvarsmaktens förbandstyp "Operativa lednings- och underhållsförband".

Underhållstjänsten inom försvarsmakten utgjordes tidigare till största delen av Norra Underhållsregementet, Mellersta Underhållsregementet och Södra Underhållsregementet samt avv Underhållsgrupp Gotland. Uhreg S lämnade stöd till armé-, marin- och flygstridkrafter avseende teknisk tjänst samt utförde kontroll avseende teknisk säkerhet beträffande ammunition och drivmedel vid förband inom Södra militärområdet och senare Södra militärdistriktet (MDS). Samtliga Underhållsregementen avvecklades 31 december 2001 och ersattes av Försvarsmaktens logestik (FMLOG).

Verksamhet

Förnödenhetsförsörjningen inom underhållstjänsten som genomfördes av miloförråden syftade till att täcka fastställda behov, reglera omhändertagande av förnödenheter samt bestämma avgången av förnödenheter.

Den tekniska tjänsten inom underhållstjänsten genomfördes av miloverkstäder och markteleverkstäder som understödde krigsförbandens förmåga att lösa ställda uppgifter vad gällde materialunderhåll och tekniskt systemstöd.

Regementena var kaderorganiserade d.v.s. fredsanställd personal utgjorde stomme för krigsförbanden, underhållsgrupp och markteleunderhållsbataljon.

Verksamheterna leddes av resp. regementchef och regementets stab vilken också direkt ledde markteleunderhållsbataljoner.

Resp Underhållsgrupp, som leddes av en underhållsgruppchef och stab bestod av följande enheter:

  • Miloreparationskompanier

  • Miloverkstadskompanier

  • Miloförrådskompanier

  • Miloförsörjningskompanier.

  • Transportkompanier

Texten är upphovsrättsfri, hämtad från Wikipedia

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Underh%C3%A5llsregementet

UhregS_vapen.svg.png

UhregS

heraldiska vapen

uhregs_1.jpg

UhregS

Tilläggstecken